Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 17365

Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada miejska, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym zarząd zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady.


Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określenia zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza rady w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji, z wyjątkiem komisji rewizyjnej. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan oraz sprawozdanie z działalności.

Zgodnie z art. 18 do wyłącznej właściwości Rady miejskiej należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza urzędu - na wniosek burmistrza,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miejską,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miejskiej.

Nadzór nad działalnością gminną

Zgodnie z art. 18a. Rada Miejska w celu kontroli działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
Zgodnie z art. 21 Rada miejska ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie miejskiej, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
Zgodnie z art. 90 wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
Burmistrz przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych powyżej, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady miejskiej i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

W kadencji 2014 - 2018 Rada Miejska działa w następującym składzie:Data publikacji: 2010-12-13


Osoby odpowiedzialne:
Przewodniczący Rady
Bogdan Ferenc
Tel: 507068655
Ustrzyki Dolne

Wiceprzewodnicząca Rady
Leokadia Bis
Tel: 691680608
Ustrzyki Dolne / Krościenko

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Steciuk
Tel: 796908624
Ustrzyki Dolne

Andrzej Steciuk
Członek Rady
Marek Dziwisz
Tel: 696496851
Hoszów

Członek Rady
Tadeusz Kocur
Ustrzyki Dolne

Członek Rady
Jan Kruk
Wojtkowa

Członek Rady
Arkadiusz Lupa
Ustrzyki Dolne

Członek Rady
Grzegorz Oleksyk
Tel: 664694674
Ustrzyki Dolne

Członek Rady
Janina Oterska
E-mail: jan-ote@wp.pl;
Ustrzyki Dolne

Członek Rady
Bogusław Pleskacz
Tel: 507631315
Ustjanowa Górna

Bogusław Pleskacz
Członek Rady
Władysław Tarnawski
Dźwiniacz Dolny

Członek Rady
Henryk Tymejczyk
E-mail: th52@wp.pl;
Łobozew

Członek Rady
Czesław Urban
E-mail: curban@go2.pl;
Ustrzyki Dolne

Czesław Urban
Członek Rady
Renata Wolańska
Ropienka

Członek Rady
Marta Mermer
Ustrzyki Dolne

  Ilość odwiedzin: 2006323